266068
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
495
268
1256
262918
5432
9102
266068

Your IP: 192.168.2.69
2020-09-22 21:06

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Post on 16 พฤษภาคม 2561
by Nakhonsawan
ฮิต: 299

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
              เว็บไซต์ของจังหวัด
คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครสวรรค์ |
EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
โครงสร้างการบริหารงาน | คณะผู้บริหาร | หัวหน้าส่วนราชการ |
แผนพัฒนาจังหวัด | แผนปฏิบัติราชการประจำปี |
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี |

EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
              ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 

EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
              ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 
EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
 
EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
 
EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 |

EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
              (ที่ผ่านมา)
ผลการประเมิน | ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา | สรุปภาพรวมการประเมินผลโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 |

EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม | การใช้จ่ายงบประมาณ |
EB5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 
EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อสาธารณชน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน |
EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด
 

EB8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

 
EB9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด
 
EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในจังหวัด
 
EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในจังหวัด
 
EB11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

    - ผวจ.นว. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ.2561
 
   - แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560-2564
 
   - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2561

EB11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
แผนที่เกี่ยวข้อง
 
EB12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

 

EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน 
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (File.PDF)สวยงาม 5113 kB
Download this file (Scan3.JPG)Scan3.JPG 860 kB