266065
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
492
268
1253
262918
5429
9102
266065

Your IP: 192.168.2.69
2020-09-22 20:36

ITA สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

Post on 18 พฤษภาคม 2561
by Nakhonsawan
ฮิต: 275

EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด

  - คำสั่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครสวรรค์

EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 

EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

  - ใบลงนามรับทราบ 

EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 

EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

 

EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 -  แบบลงนามรับทราบประกาศจังหวัด

EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 

EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

 - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ภาพถ่ายหน้าจอการเผยแพร่บันทึกผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงาน

EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

 

EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

EB5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 -  แบบรายงานผลข้าราชการมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 

EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อสาธารณชน

 -  เเผยแผ่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด

 

EB8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

 - บลงนามรับทราบของบุคลากร

EB9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

 - การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ในจังหวัด

 - แบบแสดงความคิดเห็นรายงานผลการกระทำความผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

 

EB11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 

EB11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ

แผนที่เกี่ยวข้อง

 

EB12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 -  คำสั่งแต่ตั้งเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ /แบบสรุปรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตาม   คู่มือการปฏิบัติงาน แบบ ตส.1 /แบบสรุปผลรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่    ตามคู่มือการปฏิบัติงาน แบบ ตส.2

 

EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้