266564
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
101
166
1752
262918
5928
9102
266564

Your IP: 192.168.2.69
2020-09-25 05:04

ITA สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ปี 62

Post on 24 พฤษภาคม 2562
by Nakhonsawan
ฮิต: 388

1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด

   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

2) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบฯ

3) ลงนามรับทราบหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

   ใบลงนามรับทราบฯ

4) มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

    ใบลงนามรับทราบประกาศจังหวัด

หัวข้อ 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

    คู่มือการให้บริการประชาชน

หัวข้อ 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   แผนการจัดซื้อ 2562

หัวข้อ 022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

   ประกาสจังหวัด การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

หัวข้อ 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร.1

   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

หัวข้อ 024 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   สรุปการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561

หัวข้อ 032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียน

หัวข้อ 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   การเปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วม

หัวข้อ 043 มาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม