20240af980ac9948b394831f0fa7491f.jpg

 

971249
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
182
387
829
966508
14404
24859
971249

Your IP: 192.168.2.69
2022-11-29 07:28

 

เข้าสู่ระบบ

เฉพาะเจ้าพนักงาน

ประวัติ

Post on 03 ธันวาคม 2558
by Super User
ฮิต: 5461

ประวัติความเป็นมาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ มีประวัติการจัดตั้งสำนักงานโดยสังเขป ดังนี้

22  มีนาคม  2514  -  เริ่มมีการจัดตั้ง สำนักงานแรงงานเขต 1 จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย

-  สำนักงานแรงงานเขต 1 จังหวัดนครสวรรค์ เป็นราชการบริหารส่วนกลาง ที่มาตั้งสำนักงานในเขตภูมิภาคเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านจัดหางาน การคุ้มครองแรงงาน และการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

-  พื้นที่ปฏิบัติงานครอบคลุม 7 จังหวัด คือ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา

1  เมษายน  2515 -  มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของหน่วยงาน โดยได้รับการจัดตั้ง เป็นสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เป็นราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมแรงงาน  กระทรวงมหาดไทย แต่ยังคงได้รับมอบหมายให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 7 จังหวัดเช่นเดิม

1  พฤษภาคม  2524 -  กรมแรงงานได้จัดตั้งสำนักงานแรงงานจังหวัดเพิ่มขึ้น และมีการถ่ายโอนงานให้กับสำนักงานแรงงานที่ตั้งใหม่  สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ จึงรับผิดชอบบริหารงานเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

16  มีนาคม  2535 -  มีการเปลี่ยนแปลงส่วนราชการระดับกรม โดยกรมแรงงานถูกยุบ และจัดตั้งหน่วยงานระดับกรมขึ้นใหม่ 2 กรม คือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

-  สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงมหาดไทย

23  กันยายน  2536-  มีการจัดตั้ง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น โดยให้โอนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  ด้วย

-  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ จึงเป็นส่วนราชการสังกัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่วันที่ 

23 กันยายน 2536

3  ตุลาคม  2545 -  ปี 2545 มีการปฏิรูประบบราชการ เมือ่วันที่ 3 ตุลาคม 2545  ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นกระทรวงแรงงาน ปัจจุบัน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จึงเป็นส่วนราชการสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

ที่ตั้งสำนักงาน

 

- สำนักงานแรงงานเขต 1 จังหวัดนครสวรรค์ มีที่ทำการเป็นอาคารบ้านเช่าจากเอกชน ในซอยตรงกันข้ามกับโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

- เมื่อเป็นสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ได้ย้ายมาเช่าที่ทำการเป็นตึกแถว สองคูหาบริเวณด้านหลังสาลากลาง  ถนนสวรรค์วิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

- ปี  2522 กรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ให้ที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ 5572  เนื้อที่  322.5  ตารางวา เป็นที่ตั้งสำนักงาน

- ปี  2531  กรมแรงงานได้มาดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ บนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ได้ย้ายมาปฏิบัติงาน ณ อาคารแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน

- ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 400/72  ถนนสวรรค์วิถี อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-56223-922, 0-5622-2766 (มท) 15550

 

รายนามหัวหน้าส่วนราชการ

แรงงานจังหวัดนครสวรรค์

1.  นายปรีชา                ศรีพงษ์กุล         2514 – 2517

2.  นายเอก                  สุขหงษ์            2518 – 2519

  3.  นางสาวพัชรินทร์         เชื้อวัชรินทร์       2520 – 2521

4.  นายพรชัย                อยู่ประยงค์       2521 – 2523

5.  นายวีระ                  ศรีเวศร์           2524 – 2531

6.  นายฉลาด                สุพรรณพงษ์     2531 – 2533

7.  นางสาววรวรรณ         ธนพิบูลย์         2533 – 2537

8.  นายสุรชัย                หารพานิชเจริญ   2537 – 2537

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

9.  นางเครือมณี             บุนนาค            2537 – 2539

10. นายนิพนธ์               รัฐประเสริฐ       2539 – 2542

11. ม.ล.ณรงค์ฤทธิ์          ชมพูนุช           2542 – 2543

12. นางสาวดวงมาลย์        จันทขันธ์         2543 – 2546

13. นางสาวนิฐินันท์          วรสัตยาภรณ์    2546 – 2547

14. นายพงษ์ไท               มุสิกะพงษ์       2547 – 2548

15. นางณัฐวรรณ             ไม้ทองดี         2548 - 2550

16.  นางวรรณา สระปทุม         2550  - 2551

17.  นายสมภพ              ปราบณรงค์       2551  - 2556

18.  นายอภิชาติ   ตั้งประเสริฐ 2556 -  2558

19. นายอนุชา จันทรเกสร 2558 – 2559

20. นางนภาพรรณ พิมพิสุทธิ์ 2559 – 2560

21. นายสิทธินิจ บุณยะส่ง 2560 - 2562

22. นางนิตยา โพธิ์สุข 2563 - 1 พ.ย.63

23. นางขนษฐา มัจฉากล่ำ 2 พ.ย.63 - 31 ม.ค64

24. นายนิสัย สุขระ 1 ก.พ.64 - ปัจจุบัน

เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ